Oprogramowanie i strony www dla organizatora turystyki

Regulamin świadczenia usług

Niniejszy regulamin dotyczy Zleceń zgłaszanych do KSI dotyczących aplikacji komputerowych, aplikacji serwerowych, stron www, oprogramowania, które zostało wykonane przez firmę KSI, które nie jest objęte gwarancją lub jest już po okresie gwarancyjnym. Niniejszy regulamin nie dotyczy produktów firmy KSI, dla których wsparcie techniczne jest realizowane w ramach odrębnych umów lub ustaleń z Zamawiającym.

 

 

 

 • KSI - firma realizująca Zlecenie. KSI, ul. Gałeczki 36, 41-500 Chorzów.
 • Zamawiający - podmiot lub firma przesyłająca do KSI prośbę o wykonanie określonego zadania np. napisanie Oprogramowania, konfigurację systemu lub serisu WWW.
 • Zlecenie - opis problemu, specyfikacja techniczna zawierająca opis zamawianej usługi lub produktu przesyłane do KSI przez Zamawiającego.
 • Usługa - zbiór czynności, materiałów, urządzeń, analiz niezbędnych do zrealizowania czynności wynikających ze Zlecenia.

 

 

§ 1

 

 1. KSI będzie wykonywać Usługi wynikające z przesłanego Zlecenia, działając z zachowaniem staranności wymaganej od podmiotów trudniących się zawodowo działalnością tego rodzaju. KSI oświadcza, iż posiada kwalifikacje i zasoby niezbędne dla należytego i rzetelnego wykonania Usługi.
 2. Do prawidłowego wykonania Usługi konieczne jest współdziałanie Zamawiającego w zakresie i sposób określony w ewentualnych dodatkowych umowach lub załącznikach wynikających z treści niniejszego Regulaminu lub Wyceny, co Strony niniejszym przyjmują do wiadomości i potwierdzają.

 

§ 2

 

 1. Zamawiający za pośrednictwem e-mail przeysyła Zlecenie zawierające dokładny opis problemu/zagadnienia. Szczegóły mogą być ustalane podczas rozmowy telefonicznej jednak ostatecznie Zlecenie w formie e-mail jest wymagane.
 2. KSI po otrzymaniu Zlecenia przygotuje Wycenę realizacji Zlecenia:

   

  1. Wycena zawiera koszt ralizacji Zlecenia lub określa zasady rozliczania, ogólny opis czynności, które zostaną wykonane podczas realizacji Zlecenia, czas potrzebny na realizację Zlecenia.
  2. Jeśli przygotowanie Wyceny otrzymanego Zlecnia nie wymaga szczególnej analizy wówczas w ciągu 5 dni roboczych KSI wysyła Wycenę do Zamawiającego.
  3. Jeśli przygotowanie Wyceny z powodu złożoności zagadnienia przekracza 0,5 godz. roboczej wówczas przygotowanie Wyceny oraz ewentualnej niezbędnej analizy jest wykonywane odpłatnie zgodnie z cennikiem.
   Płatna Wycena jest przygotowywana tylko po akceptacji Zamawiającego w drodze telefonicznej lub e-mail.
  4. Czas oraz koszt przygotowywania płatnej Wyceny ustalany jest z Zamawiającym.

   

 3. Zlecenie jest realizowane po zaakceptowaniu Wyceny przez Zamawiającego za pośrednictwem e-mail.
 4. Termin ralizacji prac wynikających ze Zlecenia liczony jest od dnia otrzymania akceptacji Wyceny jeśli ta została dostarczona do KSI przed godziną 12:00 lub od kolejnego dnia roboczego, jeśli akceptacja Wyceny została dostarczona do KSI po godzinie 12:00. W przypadku Zleceń wymagających przedpłaty wartość pierwszej płatności to 1/3 całkowitej wartości przedstawionej w Wycenie, chyba że strony ustaliły inaczej. Faktura wystawiana jest do 3 dni roboczych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego Wyceny. W tym przypadku termin realizacji prac liczony jest od daty zaksięgowania środków na koncie KSI. Termin płatności określony jest na fakturze i wynosi 7 dni.
 5. Jeśli w Zleceniu lub Wycenie nie zostało ustalne inaczej wówczas prace związane z realizacją Zlecenia wykonywane są przez Pracownika lub Specjalistę KSI w dni robocze.
 6. Faktura końcowa wystawiana jest do 3 dni roboczych od zakończenia prac po udostepnieniu Zamawiającemu Oprogramowania/efektu wykonanych prac w wersji testowej lub produkcyjnej.
  W przypadku przedstawienia wyników prac w wersji testowej, Zamawiający otrzymuje dostęp do Oprogramowania/efektu prac lub Oprogramowanie/efekt prac udostepniany jest w wersji produkcyjnej dopieo po otrzymaniu od Zamawiającego płatności wynikającej z faktury końcowej.
 7. Koszty realizacji prac wynikających z przesłanego Zlecenia przedstawione w Wycenie są aktualne przez 30 dni licząc od daty wysłania Wyceny do Zamawiającego. Jeśli w tym czasie nie zostaną spełnione przez Zamawiającego warunki umożliwiające rozpoczęcie prac przez KSI, wówczas KSI ma prawo zmieić warunki współpracy lub odstąpić od realizacji Zlecenia.
 8. W przypadku realizacji Zleceń o dużej złożoności szczegłówe postanowienia dotyczące ich sposobu realizacji, odpowiedzialności, terminów zakończenia prac zawsze ustalone są w odrębnych umowach lub specyfikacjach.

 

§ 3

 

 1. W zakresie, w jakim rezultaty usług KSI, w tym m.in. przekazywana Zamawiającemu dokumentacja, stanowić będą utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego stosować się do nich będzie zapisy niniejszego paragrafu.
 2. KSI upoważnia Zamawiającego do korzystania z wykonanych i odebranych rezultatów usług, udzielając mu licencji na następujących polach eksploatacji:

   

  1. Utrwalania i zwielokrotniania rezultatów usług wybraną techniką, w tym drukarską, cyfrową, zapisu magnetycznego,
  2. Przenoszenia własności egzemplarzy rezultatów usług oraz najmu, dzierżawy, oddania do używania na podstawie innego stosunku prawnego,
  3. Wyświetlania, odtwarzania, a także udostępniania rezultatów usług w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  4. Korzystania i rozporządzania opracowaniami rezultatów usług, wyłącznie w ramach i dla potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa Zamawiającego lub jego Podmiotów Powiązanych, względnie w stosunkach pomiędzy Zamawiającycm i jego podmiotami powiązanymi. W szczególności licencja nie obejmuje wprowadzania do obrotu egzemplarzy rezultatów usług lub ich opracowań względnie publicznego ich rozpowszechniania w inny sposób. Przeniesienie własności egzemplarza utworu na podmiot powiązany nie oznacza wprowadzenia egzemplarza do obrotu.

   

 3. Zamawiający nabywa udzielaną licencję z chwilą rozliczenia usługi, w ramach której wykonany został utwór.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający i jego Podmioty Powiązane mają prawo wykorzystywać techniki, koncepcje, pomysły, know-how wykorzystane przy wykonywaniu rezultatów usług, dla celów związanych z prowadzeniem ich działalności gospodarczej. Niniejszy Regulamin nie ogranicza praw KSI ani jego Podmiotów Powiązanych do świadczenia usług podobnych do będących przedmiotem Zlecenia, na rzecz innych klientów niż Zamawiający.

 

§ 4

 

 1. Jeżeli w przypadku niewykonania lub nienależytej realizacji prac wynikających ze Zlecenia na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi KSI, Zamawiający poniósł szkodę, KSI będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych, chyba że w odrębnych Umowach Strony postanowią inaczej.
 2. KSI nie ponosi odpowiedzialności za skutki wad lub nieprawidłowego działania materiałów (w tym urządzeń) lub oprogramowania udostępnionych lub przekazanych KSI przez Zamawiającego dla potrzeb realizacji Usługi.
 3. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienia lub niewykonanie obowiązków wynikających z ustaleń zawartych w Zleceniu lub Wycenie w całości lub części, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie obowiązków spowodowane będzie siłą wyższą.
 4. Przez siłę wyższą należy rozumieć okoliczności nagłe, które zaszły po zaakceptowaniu warunków realizacji zlecenia przedstawionych w Wycenie lub odrębnych umowach, na skutek nieodwracalnych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, których Strona nie mogła przewidzieć i uniknąć przy dołożeniu należytej staranności. Strona dotknięta okolicznościami siły wyższej, obowiązana jest poinformować o tym drugą Stronę niezwłocznie.
 5. KSI udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane przez KSI Usługi, na okres 3 miesięcy od daty uruchomienia i przekazania efektu danej usługi Zamawiającemu.
 6. Gwarancja udzielana jest wyłącznie w przypadku gdy Zamawiający zachowa oryginalne kody źródłowe, konfiguracje oraz inne zmienne środowiskowe mogące mieć wpływ na działanie dostarczonej w ramach realizacji Zlecenia Usługi. W przypadku nie zachowania tych elementów w oryginalnej wartości usługa usterki będzie rozliczana jako Zlecenie pozagwarancyjne zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
 7. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego w szczególności kodeksu cywilnego.

 

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019.

 


Cennik

 

Usługa Opis Cena netto
Godz. pracownika Rozpoczęta godz. rob. pracy pracownika KSI w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:59. Dotyczy szkoleń, bieżącego wsparcia technicznego, udzielania pomocy technicznej związanej z obsługą produktów KSI z wykluczeniem rozwiązań dedykowanych. 180 zł
Godz. specjalisty Rozpoczęta godz. rob. pracy programisty, analityka, administratora systemów, prawnika, tłumacza w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:59. Dotyczy szkoleń, usług analitycznych oraz doradczych, wsparcia technicznego, udzielania pomocy technicznej w szczególności dla rozwiązań dedykowanych. 250 zł
Godz. pracownika/specjalisty
(dni wolne)
Rozpoczęta godz. rob. pracy pracownika KSI w dni wolne od pracy jeśli konieczność wykonania prac w tych dniach wynika ze specyfiki Zlecenia lub zamówienia. O zaistnieniu sytuacji, w której naliczany jest czas wg tej stawki Zamawiający musi być poinformowany przed wykonaniem usługi. 300 zł
Godz. pracownika/specjalisty
(godziny nocne)
Rozpoczęta godz. rob. pracy pracownika KSI w dni robocze lub wolne od pracy w godzinach nocnych t.j.: od 19:00 do 7:00. O zaistnieniu sytuacji, w której naliczany jest czas wg tej stawki Zamawiający musi być poinformowany przed wykonaniem usługi. 400 zł
Dojazd do klienta Dojazd pracownika KSI do miejsca wskazanego przez Zamawiającego naliczana za każdy kilometr w obie strony. Odległość liczone z siedziby KSI w Chorzowie do miejsca wskazanego przez Klienta. 5 zł
Nocleg pracownika Stawka za nocleg pracownikq KSI w przypadku wyjazdów do Klienta, które wymagają nocowania z powodu dojazdu lub długości pobytu w miejscu wskazanym przez Klienta. Wszystkie powyżej 400 km od siedziby KSI. O zaistnieniu sytuacji, w której naliczany jest czas wg podnaej stawki Zamawiający musi być poinformowany przed wykonaniem usługi. 1000 zł